ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി കാഴ്ച

വെയർഹൗസ്

വെയർഹൗസ്

ലാബ്

അസംസ്കൃത വെയർഹൗസ്


പ്രധാന അപേക്ഷ

കുത്തിവയ്പ്പ്, പുറംതള്ളൽ, വീശുന്ന മോൾഡിംഗ്